Prawo karne i karnoskarbowe

Kancelaria posiada szeroką praktykę i bogate doświadczenie w sprawach karnych. Specjalizujemy się w prawie karnym i karnoskarbowym, zwłaszcza w zakresie przestępczości gospodarczej i tzw. zorganizowanej, a także w sprawach z zakresu błędów medycznych.

Udzielana pomoc obejmuje pełną obronę praw Klienta we wszystkich stadiach postępowania, tj. w postępowaniu przygotowawczym, w postępowania rozpoznawczym przed sądami obu instancji oraz przed Sądem Najwyższym, a także w postępowaniu po uprawomocnieniu się orzeczenia.

Reprezentujemy zarówno podejrzanych i oskarżonych, jak i osoby pokrzywdzone w wyniku popełnienia przestępstwa.

Prawo rodzinne

Zajmujemy się kompleksową pomocą w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, w tym m. in. o rozwód, separację, alimenty, kontakty z dzieckiem, a także prawa majątkowego rodzinnego związanego z podziałami majątków dorobkowych małżeńskich oraz ustanawianiem rozdzielności majątkowej małżeńskiej.

Naszym celem jest udzielenie możliwie skutecznej pomocy, w trosce o dobro naszych Klientów, w tym w szczególności ich małoletnich dzieci. Pomagamy przy sporządzeniu planów opiekuńczo-wychowawczych, prowadzimy zarówno spory sądowe, jak i negocjacje przedsądowe, w celu wypracowania satysfakcjonujących rozwiązań w zakresie spraw rodzinnych.

Posiadamy bogate doświadczenie związane z wdrażaniem procedury z Konwencji Haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę

Spory sądowe

Prowadzimy postępowania z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego, prawa pracy, prawa handlowego i kontaktowego przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, postępowania sądowo – administracyjne, sporne postępowania administracyjne.

Świadczymy usługi polegające na kompleksowej obsłudze postępowania sądowego, egzekucyjnego i zabezpieczającego, ponadto dostrzegając pozytywne aspekty pozasądowego rozstrzygania sporów, uczestniczymy w imieniu naszych Klientów w przedsądowych negocjacjach, mediacjach i polubownym rozwiązywaniu sporów.

Prawo odszkodowawcze

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach likwidacyjnych oraz przed sądami obu instancji. Dochodzimy roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń dobrowolnych, a także roszczeń z tytułu tzw. zdarzeń medycznych.

Reprezentujemy Klientów także przed Wojewódzką Komisją ds. zdarzeń medycznych.

Umowy i transakcje handlowe

Przygotowujemy  i opiniujemy projekty umów, zarówno dla osób prywatnych, jak i związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Prowadzimy negocjacje i rokowania, dążąc do nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego, a także mające na celu skuteczne zabezpieczenie wykonania umowy.

Reprezentujemy Klientów w sporach powstałych w związku z realizacją zawartych umów.

Obsługa prawna firm

Prowadzimy bieżącą i kompleksową obsługę prawną firm. Zajmujemy się sporządzaniem i opiniowaniem projektów umów spółek, rejestracją spółek, rejestracją zmian w spółkach, w tym w składzie organów, w zakresie wspólników, zmiany umów i statutów, sporządzamy akty wewnętrzne w spółkach, opracowujemy dokumenty związane z likwidacją lub rozwiązaniem spółek, jak również z związanych z bieżącą działalnością spółek.

Prawo zamówień publicznych

Świadczymy usługi związane z przygotowywaniem regulaminów i niezbędnych wzorów pism, formularzy oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Udzielamy wsparcia przy wszystkich czynnościach w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Prawo nieruchomości i prawo budowlane

Prowadzimy pełną obsługę prawną procesu inwestycyjnego, w tym m. in. przygotowujemy umowy deweloperskie, przygotowujemy i negocjujemy umowy pomiędzy inwestorem a wykonawcą, jak również pomiędzy głównym wykonawcą a podwykonawcami.

Prowadzimy obsługę prawną procesu przygotowywania nieruchomości do odbioru, w szczególności poprzez uzyskanie koniecznych zgód i zaświadczeń.

Przygotowujemy i negocjujemy umowy z najemcami lub nabywcami lokali, powierzchni handlowych lub usługowych.

Sporządzamy opinie w przedmiocie wymogów administracyjnych w procesie inwestycyjnym, stosownie do typu i charakteru planowanej inwestycji.

Świadczymy usługi polegające na reprezentowaniu inwestora przed organami gminy oraz sądami administracyjnymi w postępowaniu w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dochodzimy roszczeń cywilnych w następstwie wyłączenia lub ograniczenia korzystania z nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

kancelaria_adwokacka

Adres kancelarii

Kancelaria Adwokacka Kona Adwokaci
ul. Modrzewiowa 11
91-487 Łódź

Dane Kontaktowe

Tel./Fax. +48 42 636 03 01
Tel. +48 42 632 55 67
E-mail. kancelaria@konaadwokaci.pl

google mapsadwokaci kona